កម្មវិធីល្បីៗទាំង ១២ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone មិនគួរមើលរំលង

កម្មវិធីល្បីៗទាំង ១២ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone មិនគួរមើលរំលង

ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មីជាកាដូថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅឆ្នាំនេះអ្នកប្រហែលជាចង់តំឡើងកម្មវិធីថ្មីៗនៅលើវា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកម្មវិធីល្បីដែលអាចជាជំនួយសម្រាប់លោកអ្នក។ យើងបានបែងចែកវាជាពីរប្រភេទគឺកម្មវិធីល្អដែលជាទូទៅមានភាពរីករាយឬមានប្រយោជន៍ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនិងកម្មវិធីដែលអ្នកគួរទាញយកដើម្បីជំនួសកម្មវិធីដែល Apple បានតំឡើងលើ iPhone របស់អ្នក។

TikTok

Tweetbot

Paprika Recipe Manager

Halide Camera

Authy

Lastpass / 1Password

កម្មវិធីសម្រាប់ជំនួស កម្មវិធីដែល Apple បានដំឡើងមកស្រាប់

Microsoft Outlook (ជំនួស Apple Mail)

Google Maps (ជំនួស Apple Maps)

Venmo (ជំនួស Apple Pay)

Google Photos (ជំនួស Apple Photos)

Fantastical 2 (ជំនួស Apple Calendar)

Otter (ជំនួស Voice Memos)

ប្រភព : The Verge