លេងគ្រប់ក្បាច់តែម្ដង Facebook! យកលេខទូរស័ព្ទអ្នកប្រើប្រាស់ជាគោលដៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន

លេងគ្រប់ក្បាច់តែម្ដង Facebook! យកលេខទូរស័ព្ទអ្នកប្រើប្រាស់ជាគោលដៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន

ទោះបីក្រុមហ៊ុន Facebook​ បាន​​​​​បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ លេខទូរស័ព្ទក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ 2FA ដោយប្រើប្រាស់ App ទីបី (Third-party authenticator App) ជំនួសក្តី Gizmodo រកឃើញថា ក្រុមហ៊ុន​ Facebook នៅតែបន្តប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ ដែលក្រុមហ៊ុន​​​ទទួលបានពីជនទី៣ (លេខទូរស័ព្ទដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានតាមរយៈមិត្តភក្តិរបស់យើង) ដើម្បីផ្សាយ​​ពាណិជ្ជកម្ម៕

ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា