តោះស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ឋ Internet  5G ទាំងអស់គ្នា

តោះស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ឋ Internet 5G ទាំងអស់គ្នា

បច្ចុប្បន្នប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់សេវាប្រព័ន្ឋ Internet 4G រួចទៅហើយសម្រាប់ការ​ខល ការផ្ញើសារ ការបើកនូវគេហទំព័រផ្សេងៗ ហើយអ្វីដែលហួសពីការរំពឹងទុកនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់នេះ ដែលអ្នកទាំងអស់បានដឹងរួចមកហើយនោះគឺប្រព័ន្ឋ Internet 5G ហើយខាងក្រោមនេះចំនុចខ្លះៗដែលនិយាយអំពីវា៖

  • 5G គឺជាបច្ចេកវិទ្យាល្បឿនអ៊ីនធឺណិតចល័តជំនាន់ទីប្រាំ

  • បានផ្តល់ជូននៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងពិភពលោក

  • ប្រើប្រេកង់ថ្មីដែលផ្ទេរទិន្នន័យខ្ពស់ខ្លាំងជាងមុន


  • ល្បឿនក្នុងការដោនឡូត ប្រភព: YouTube