តោះក្រលេកមើលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការស្មាតហ្វូនដែលប្រើច្រើនបំផុតចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩

តោះក្រលេកមើលប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការស្មាតហ្វូនដែលប្រើច្រើនបំផុតចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១៩

ខាងក្រោមនេះគឺដំណើការនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ស្មាតហ្វូនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ​ ១៩៩៩ រហូតមកដល់ត្រឹមឆ្នាំ ២០១៩ ដែលបានកន្លងទៅថ្មីៗនេះ។ ជាក់ស្តែងបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកបានស្គាល់ និង ធ្លាប់ប្រើប្រាស់រួមមកហើយនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពី​នោះគឺ Android និង IOS ប៉ុន្តែ ក្រៅពីនេះប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពីនេះ​ក៏នៅមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតផងដែរដូច្នេះដើម្បីទទួលបាននូវពត៏មានលំអិតសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ប្រភព: www.youtube.com