ទីបំផុត Instagram បានដាក់អោយដំណើរការដូចដើមវិញហើយ

ទីបំផុត Instagram បានដាក់អោយដំណើរការដូចដើមវិញហើយ

​ដោយយោងគណនី​ twitter ជាផ្លូវការ​របស់​ ​Instagram បាន​ប្រកាស​ដាក់អោយដំណើរការដូចដើមវិញហើយយ៉ាងណាមិញនៅឡើយតែ Facebook មិនទាន់មានការប្រកាស់ជាផ្លូវការនៅឡើយ។

 

ខាងក្រោមនេះគឺជាក្រាហ្វដែលបានមកពី DownDetector ដែលជាគេហទំព័រដែលរាយការណ៏អំពីរការមិនដំណើររបស់ Facebook ផងដែរ។

ប្រភព: Businessinsider