កាត់តែក្តៅ!! Bross La ចេញបទ ពន្លាត់ស្បែកផ្ញើរដល់ ​Internet Gangster

កាត់តែក្តៅ!! Bross La ចេញបទ ពន្លាត់ស្បែកផ្ញើរដល់ ​Internet Gangster

សង្គ្រាម diss track កាន់តែក្តៅឡើងៗ! បន្ទាប់ពីមានការច្រៀងឌឺដងផ្លែផ្ការវាង ខ្មែរមួយជីវិត និង G-devith។ អត្ថន័យនៃបទចម្រៀងមួយៗសុតតែបង្កប់ន័យដៀមដាមដល់គ្នាទៅវិញទៅមក រហូតដល់ទាញអ្នកទីបី ទីបួនចូលមកក្នុងសង្គ្រាមនេះផងដែរ។

ជាក់ស្តែក Bross La ក៏បានបានចេញបទ​ "ពន្លាត់ស្បែក" បន្ទាប់ពី G-Devith ចេញបទតបទៅនិងខ្មែរមួយជីវិតមិនបាន២៤ម៉ោងផងនុស។ តោះទៅស្តាប់អត្ថន័យរបស់ Bross La ថាសំដៅទៅលើអ្នកណា។